VÅR POLICY

Integritetspolicy

Växjö Färg & Tapet värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy gäller för samtliga bolag inom Växjö Färg & Tapet-koncernen.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en fysisk person. Personuppgifter kan således innefatta uppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

Varför behandlar Växjö Färg & Tapet personuppgifter?
Växjö Färg & Tapet samlar in personuppgifter för att utföra och administrera uppdrag samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Uppgifterna behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att kunna ingå och fullfölja avtal med dig. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring, affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Uppgifterna kan komma att överföras inom Växjö Färg & Tapet-koncernen för informations- och kunskapsutbyte samt resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan oss och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för de fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning.

Lagring
Växjö Färg & Tapet lagrar informationen så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt lag och avtal.

Säkerhet för och skydd av personuppgifter
Växjö Färg & Tapet värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig eller olovlig åtkomst till informationen. Växjö Färg & Tapet hanterar endast den information som behövs och endast av de personer som behöver den.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade i den utsträckning som överensstämmer med lag och avtal. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du alltid vända dig till oss på Växjö Färg & Tapet. Du kan också lämna klagomål till Datainspektionen, som är den ansvariga myndigheten i Sverige för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning.

Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är det Växjö Färg & Tapetbolag som anges ansvarig för varan eller tjänsten i fråga. Om du har frågor rörande hur Växjö Färg & Tapet behandlar dina personuppgifter eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga inom Växjö Färg & Tapet-koncernen, är du välkommen att kontakta oss på info@vft.se. Du kan också ringa oss på telefonnummer 0470 – 73 98 52.

Ändring av integritetspolicy
Växjö Färg & Tapet kan komma att behöva uppdatera denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.